รายงานจำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ

เมนูค้นหา พิมพ์รายงาน
ลำดับที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน รวมทั้งหมด กลุ่ม 0-5 ปี กลุ่ม 6-14 ปี กลุ่ม 15-45 ปี กลุ่ม 46-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
รวม  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
กรุณาเลือกรายงาน รายสถานบริการ ระบบจึงจะแสดงผลได้