รายงานความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรค เด็กวัยเรียน

เมนูค้นหา พิมพ์รายงาน
ลำดับที่ ชื่อสถานบริการ ความครอบคลุม Vaccine เด็กวัยเรียน ชั้นป. 1 ความครอบคลุม Vaccine เด็กวัยเรียน ชั้นป. 2 ความครอบคลุม Vaccine เด็กวัยเรียน ชั้นป. 6
เด็ก ป.1 MMRs % BCG % OPV1 % OPV2 % dTs1 % dTs2 % เด็ก ป.2 dTs3 % OPV 3 % เด็ก ป.6 dTs 4 %
  รวม 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
**หมายเหตุ ข้อมูลนี้ได้มาจาการ Sync ของหน่วยบริการ**
การคำนวณกลุ่มเป้าหมาย จากบัญชี 5 คือ
เป็นเด็กที่บันทึกในบัญชี 5
สถานะยังมีชีวิตอยู่ ,

การคำนวณผลงาน จากบัญชีต่างๆ ตามเงื่อนไขตามกลุ่มเป้าหมาย ,การให้รหัสวัคซีนตามรหัสส่งออก สนย.
ประมวลผล 0.00000 min