รายงานความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรค

เมนูค้นหา พิมพ์รายงาน
ลำดับที่ ชื่อสถานบริการ จำนวนเด็ก
0-1 ปี
Vaccine 0-1 ปี จำนวนเด็ก
1-5 ปี
จำนวน
เด็ก 2 ปี
จำนวน
เด็ก 3 ปี
จำนวน
เด็ก 5 ปี
Vaccine 1-5 ปี
BCG % OPV3 % DTPHB3 % MMR % JE2 % JE3 % DTP4 % DTP5 % OPV4 % OPV5 %
  รวม 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
**หมายเหตุ ข้อมูลนี้ได้มาจาการ Sync ของหน่วยบริการ**
การคำนวณกลุ่มเป้าหมาย จากบัญชี 1 คือ
typearea = 1 มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง,
typearea = 3 มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ,สถานะยังมีชีวิตอยู่ ,
การคำนวณผลงาน จากบัญชีต่างๆ ตามเงื่อนไขตามกลุ่มเป้าหมาย ,การให้รหัสวัคซีนตามรหัสส่งออก สนย. + Vaccine ที่รับจากที่อื่น
ประมวลผล 0.00000 min