รายงานเด็กที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 6-12 ปี
ณ วันที่ 30 พ.ย.63 08:49:21

เมนูค้นหา พิมพ์รายงาน
ลำดับที่ ชื่อสถานบริการ จำนวนเด็ก เด็กส่วนสูงระดับดีและสมส่วน
    ทั้งหมด ที่ชั่ง ร้อยละ เด็กที่ที่ชั่งทั้งหมด ร้อยละ