รายงานเด็กที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 13-18 ปี
ณ วันที่ 28 ม.ค.66 23:51:00

เมนูค้นหา พิมพ์รายงาน
ลำดับที่ ชื่อสถานบริการ จำนวนเด็ก เด็กส่วนสูงระดับดีและสมส่วน
    ทั้งหมด ที่ชั่ง ร้อยละ เด็กที่ที่ชั่งทั้งหมด ร้อยละ