รายงานเด็กที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 13-18 ปี
ณ วันที่ 25 ก.ย.61 18:43:58

เมนูค้นหา พิมพ์รายงาน
ลำดับที่ ชื่อสถานบริการ จำนวนเด็ก เด็กส่วนสูงระดับดีและสมส่วน
    ทั้งหมด ที่ชั่ง ร้อยละ เด็กที่ที่ชั่งทั้งหมด ร้อยละ