รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี
ณ วันที่ 1 เม.ย.66 07:48:46

เมนูค้นหา พิมพ์รายงาน
ลำดับที่ ชื่อสถานบริการ จำนวนเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็ก
    ทั้งหมด ได้รับการประเมิน ร้อยละ ยังไม่ได้รับการประเมิน ร้อยละ ได้รับการประเมินพัฒนาการ(ปกติ) ร้อยละ เด็กที่สงสัยว่าพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ เด็กที่มีปัญหาได้รับการส่งต่อ